Privacy and disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Stichting Sampark streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Stichting Sampark kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting Sampark behoudt het auteursrecht op deze website. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Stichting Sampark is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of te verspreiden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Stichting Sampark aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Stichting Sampark is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

Privacyverklaring Stichting Sampark

In deze privacyverklaring verklaart Stichting Sampark (hierna te noemen: “Wij” of “Ons”) welke Persoonsgegevens Wij van u verzamelen en Verwerken, indien u onderstaande diensten of producten van Ons afneemt of op andere wijze in contact komt met Ons.

De in deze privacyverklaring met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.

Activiteiten
Wij organiseren diverse activiteiten en bijeenkomsten waarvan de opbrengst bedoeld is om de doelen van de stichting te realiseren. Onze stichting heeft als doel het ondersteunen van projecten en andere initiatieven in India die zich richten op het bestrijden van analfabetisme, het bestrijden van armoede in de stad en op het platteland en op het aanbieden van scholing (basisonderwijs, voortgezetonderwijs en beroepsopleidingen). Onze activiteiten worden hierna aangeduid met de term “Diensten”.

Vastlegging, verkrijging en verwerking van Persoonsgegevens
Uw gebruik van de Diensten kan met zich meebrengen dat u wordt gevraagd om Persoonsgegevens aan Ons te verstrekken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren.

Indien u Persoonsgegevens aan Ons verstrekt, zullen Wij de Verwerkingsverantwoordelijke zijn van door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u moet ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

Wij Verwerken de volgende door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens:
– Naam
– Adres
– Woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Wij verwerken geen Persoonsgegevens uit externe bronnen.

Wij
Onze identiteit en contactgegevens:
Naam: Stichting Sampark
Contactgegevens: Schering 31-33, 8281 JW Genemuiden, telefoonnummer: 038-3855000
E-mailadres: info@sampark.nl

Doeleinden van de Verwerking
Wij Verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:
– om de Diensten aan u te kunnen verlenen.
– om u te informeren over andere diensten en producten van Ons.
– om uw betalingen voor de levering van de Diensten te verwerken.

Rechtsgrond(en) van de Verwerking
Wij Verwerken uw Persoonsgegevens op één of meer van de volgende rechtsgrond(en):
– u hebt toestemming gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
– de Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
– de Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ons rust.

Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Derden
Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het opstellen van een jaarrekening, kunnen uw Persoonsgegevens aan derden zoals onze accountant worden verstrekt.

Termijn van opslag van Persoonsgegevens
Wij zullen uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken gedurende de daarvoor wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen. Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken zullen Wij voor het bepalen van de periode gedurende welke Wij uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken de volgende criteria hanteren:
– of de Persoonsgegevens nog langer noodzakelijk zijn voor Onze dienstverlening aan u;
– hoe lang de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van service en afhandeling van eventuele klachten nadat onze Diensten zijn beëindigd;
– of een eventueel door u gegeven toestemming niet is ingetrokken en dus nog van kracht is;
– of er een gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te blijven bewaren.

Uw rechten
U hebt het recht Ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens of beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt uw verzoek tot uitoefening van een of meer van uw rechten sturen aan:
Lianne Molhoek, Schering 31-33, 8281 JW Genemuiden, e-mailadres: info@sampark.nl telefoonnummer: 038-3855000

Wij zullen, indien wettelijk vereist of zo nodig na verificatie van uw identiteit, uw verzoek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de voorwaarden en uitzonderingen van de AVG en de UAVG met betrekking tot het door u ingeroepen recht en u informeren of en, zo ja, hoe aan uw verzoek zal worden voldaan.

Intrekking Toestemming
Als u Toestemming hebt gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan heeft u het recht deze Toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw Toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw Toestemming, u geen gebruik meer kunt maken van de Diensten.

Klachtrecht
Ondanks de zorgvuldigheid die Wij betrachten bij het Verwerken van uw Persoonsgegevens kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop Wij met uw Persoonsgegevens om zijn gegaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij onze organisatie, ter attentie van de volgende contactpersoon:
De heer mr. M.P. Grigo, Schering 31-33, 8281 JW Genemuiden; e-mailadres: mgrigo@vdenp.nl

Ook heeft het u recht over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Ons een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het postadres is:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verplichting tot verstrekking
U bent niet verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken. Het gevolg van het niet verstrekken van uw Persoonsgegevens is dat u geen gebruik kunt maken van onze Diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Derde landen
Wij delen uw Persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve de uitzondering die hierna onder het kopje ´´ Cookies“ wordt genoemd.

Cookies
Onze website(s) maakt/maken bij het aanbieden van de Diensten gebruik van functionele cookies, voor een goede werking van de website en een goede gebruikerservaring. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt te voldoen en zich te houden aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan handhaving door de Federal Trade Commission. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies. Indien wij wel besluiten om tracking cookies te gebruiken, dan wordt door ons vooraf daarvoor toestemming aan u gevraagd.

Facebook, YouTube, Twitter
Op diverse pagina’s op onze website kunnen knoppen zijn opgenomen waarmee informatie van Ons kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, YouTube en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, YouTube en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed.

In de privacyverklaring van Facebook, YouTube en Twitter kunt u zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op: 24-5-2018
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.